Archive for the ‘אלוהים’ Category

הודעה קצרה לאלוהים

16 ביולי 2009

לאחרונה אני אומרת הרבה ג'יזס. שום דבר אישי.

פרפרזה להשגחה

3 באוגוסט 2008

תהיתי- כשהאייפוד מכוון לניגון אקראי, האם הוא (א) מנגן את השירים לפי סדר שנקבע מהשיר הראשון או (ב) מריץ ברצף את כל רשימת השירים ובוחר מתוכה כשמתעורר הצורך?