Archive for the ‘בזכותם’ Category

רוחבי, הכי רוחבי

5 בספטמבר 2008

בשמונת החודשים האחרונים (מתוכם שבעה חודשים ועשרים ושמונה ימים של זמן אוויר) אני מתנדבת בארגון "בזכותם". היום, לאחר שלוש השתלמויות הסמכה מרתקות למדי, הגעתי לפגישה האקטיבית הראשונה. זוג נעים קיבל אותי בלא רמז למשקעי השואה מהם התריעה העובדת הסוציאלית בתקופתה. למעשה, המוטיב הטראגי בגינו התכנסנו לא נזכר במנעד השיחה למעט הפצרות חוזרות ונשנות לשתות מים. היה סטריאוטיפי.

אוף-טופיק: ביום האירופאי ביותר בצ'כיה אלירן סיפר לי שאביו מתכוון להתמסר לדיג כשיצא לפנסיה. אחר כך קנינו פירות בתחנת הרכבת. היה מתוסרט.