Archive for the ‘דברים שזקנים אוהבים’ Category

דברים שזקנים אוהבים #7

8 בינואר 2009

מתנ"סים.

דברים שזקנים אוהבים 6#

18 באוקטובר 2008

ספסלים.

דברים שזקנים אוהבים 5#

12 באוקטובר 2008

טיולי קרוס אירופה בעשרה ימים.

דברים שזקנים אוהבים 4#

4 באוקטובר 2008

לפקח על איסוף צרכיהם של בעלי חיים מערוגות ציבוריות.

דברים שזקנים אוהבים 3#

28 בספטמבר 2008

סודה.

דברים שזקנים אוהבים 2#

26 בספטמבר 2008

פירות הדר קלופים בשקית.

דברים שזקנים אוהבים 1#

23 בספטמבר 2008

לנזוף באנשים שמניחים את רגליהם על גבי המושבים בתחבורה ציבורית.