Archive for the ‘דוד דאור’ Category

שירת הקולחין

9 בספטמבר 2008

קשה לי לחשוב על השתלשלות נסיבות שתוביל אותי להופעה של יזהר אשדות או דוד דאור. זאת אומרת, אלך כדי להציל חיים. גם בשביל לגייס תרומות עבור, נגיד, חקר הסרטן, אבל למינימום עשרת אלפים ש"ח.