Archive for the ‘דפנה קירש’ Category

בעקבות הזמן האבוד

16 באוקטובר 2008

שתי פרצות חסרו לי בהרצאתה של דפנה קירש ("זמן ותפיסות זמן"): הראשונה היא התייחסות לפלח שנובע מזמן ציווי הלשוני; השניה היא נצח.

אני נמנעת מייחוס ספקולציות לזמן משום שאיני מבינה אותו, נאמנה לעקרון הבסיסי לפיו בלתי אפשרי להסביר לעיוור מלידה איך נראה צבע אדום. לפיכך, הנחתי על מיקרו-מימד הציווי היא דחיסה של כל פעולות הציווי. להיכן מתנקזות פקודות, הן האמצעי המובהק ביותר של זמן ציווי, בלבד? לצבא כמובן. היופי טמון בהשתלבותם של חסכי ההרצאה זה בזה, שהריי הצבא צורף גם את מושג הנצח: לא משנה כמה עברת, הזמן שנותר לך נראה תהומי באותה המידה.

ולא בהקשר הצבא: בהנחה שהנצח הוא ציר אינסופי עליו חיים אנשים לפרק זמן מוגבל, האם נכון לומר שכל אדם חי נצח פרטי? הריי חצי, רבע או שמינית מאינסוף שווים לו.