Archive for the ‘יזהר אשדות’ Category

שירת הקולחין

9 בספטמבר 2008

קשה לי לחשוב על השתלשלות נסיבות שתוביל אותי להופעה של יזהר אשדות או דוד דאור. זאת אומרת, אלך כדי להציל חיים. גם בשביל לגייס תרומות עבור, נגיד, חקר הסרטן, אבל למינימום עשרת אלפים ש"ח.

אחותי אמרה

3 בספטמבר 2008

שיזהר אשדות הוא הגלגול הגברי של אפרת גוש.