Archive for the ‘מיכל אמדורסקי’ Category

גירושי פיגארו

30 בספטמבר 2008

רק קוריוז אחד עלול להעכיר את הנאתי מהשירים של אסף אמדורסקי: המחשבה שהם נכתבו על או למיכל אמדורסקי.