Archive for the ‘סוגיית הסינון’ Category

סוגיית הסינון

29 באוגוסט 2008

מאז ששדרגתי את הפלאפון נדחקתי ליותר מדי פגישות שהוקפאו בהצלחה עד כה. מדובר בארוחות צהריים/ סרטים/ שיחות עם מכרים שהעדפתי לשמור בחזקת פייסבוק. הסיבה בוארה עם השיחה הנכנסת הראשונה: הצלצול, "המסקנה" של הפה והטלפיים, צרם לאוזן באופן שגרם לי לענות ללא השתהות. כדי לאזן את העיוות הוחלף הצלצול ב-"Mad" של קרטיס מנטרוניק, שיר מקפיץ עד כדי כך שאני מסננת רק כדי לחזור אל המתקשר.