Archive for the ‘שבוע סוף’ Category

שיבינו את הרמז

27 בפברואר 2009

הגיע הזמן להחרים את כל נותני החסות של שבוע סוף.