Archive for the ‘שינה’ Category

לילה יום ודליה

5 ביולי 2008

בכיתה ט' אבא סיפר לי שאירופאי (גאוגרפית) ממוצע ישן כ-9 שעות בלילה ומאז אני מכוונת את שנתי למודל זהה. לעומתי, אחת לכמה חודשים מפרסם ידיעות בשער האמצעי מחקר תפל שמודיע על 8 שעות שינה הכרחיות, בלא חריגה לכאן או לכאן. חריגה, כך במקור, עלולה לקצר משמעותית את תוחלת החיים של המנמנם. בשקלול שמיטת הצהריים, כלומר תנומה בת 3 שעות לפי נוסחת הרצוי+1, מסתבר שנידונתי לתוחלת זוהרת למדי. עכשיו נשאלת השאלה היכן למקם את הגורם בציר הכבוד של "בטרם עת", שמתחיל בהרואין ונגמר בהלוויה צבאית.